Média > Spevníky

Piesne chvály - spevník

<<< naspäť
Drahý brat, sestra!

Spevník Piesne chvály obsahuje piesne zvelebenia a pocty, ktorá patrí Bohu. Božia láska, ktorá je rozliata v našich srdciach, nás pobáda, aby sme vzdávali Bohu chválu celým srdcom, celou dušou, celou svojou mysľou. Preto tieto piesne nás vovádzajú nielen do plnosti moci zvelebovania v Duchu Svätom, ale aj do ticha adorácie a úcty pred Bohom. Zážitok sily spevu, ktorým zvelebujeme Pána, v nás uvoľňuje odpustenie, uschopňuje nás zabudnúť na každodenné rany, ktoré nosíme v sebe. Vtedy sme uzdravení a tento spev v nás prebúdza radosť Božích detí.
Uvedomujeme si, že tieto spevy sú vyjadrením toho, čo sa deje po celom svete – obnovy kultu, ktorý sa vzdáva Bohu. Kultu, ktorý sa rodí z osobného a intímneho stretnutia s Ježišom ako Pánom a Spasiteľom. Kultu, ktorý sa vzdáva v Duchu a pravde.
Po dvoch rokoch, v ktorých sa tieto piesne prvýkrát začali spievať na Slovensku a v slovenčine, podarilo sa zhromaždiť zopár najznámejších piesní chvál. Tieto piesne sa už dlho spievajú po celom svete pri modlitebných stretnutiach. Aj k nám prenikli niektoré preklady, takže nám nie sú celkom neznáme melódie týchto piesní. Možno by ale bolo dobre pripomenúť spôsob používania týchto piesní. Piesne chvály vznikajú pri modlitbe. Takto sa Duch Svätý vyjadruje prostredníctvom tých, ktorí majú dar hudby a spevu. Mnohé majú slová Svätého Písma – či už doslovne alebo parafrázou. A keďže Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč... (Hebr 4, 12) Duch Svätý pôsobí aj skrze tieto piesne. Nie sú to piesne liturgické, aj keď sa niektoré dajú použiť pri liturgii.
Veľká vďaka patrí Andrzejovi Sionekovi, ktorý nám pomohol dostať sa k originálom týchto piesní a ako vydavateľ poľskej verzie týchto piesní nám dal copyright na ich vydanie v slovenčine. Ďalej básnikovi Petrovi Milčákovi, ktorý dozeral pri štylistickej úprave a otcovi Amantiovi Akimjakovi, ktorý dozeral na hudobnú a konečnú úpravu týchto piesní a pomohol pri jeho vydaní.

Bohuš Živčák, hudobná diakonia Hnutia Svetlo - Život